wtorek, 29 maja 2012

Rusza wakacyjny konkurs!

Jeśli lubisz pisać, masz otwarty umysł i duuuużo wolnego czasu w wakacje - oto idealna propozycja dla Ciebie! Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim. Autorzy najciekawszych prac otrzymają we wrześniu nagrody z rąk Dyrektora Szkoły.

Kto wie, może ten temat okaże się początkiem fascynującej przygody...  

Redakcja "Stacha w Podziemiach"

A poniżej szczegóły:

REGULAMIN
WAKACYJNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
PT.  "JEZIORO"

Cele konkursu:
  zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
 popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży
  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
  rozwijanie umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną

Adresaci konkursu:
  uczniowie i absolwenci 2011/2012 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

Zasady uczestnictwa:
1. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w dowolnie wybranej formie (opowiadanie,     reportaż, esej, wywiad, kartka z pamiętnika, scenariusz teatralny, wiersz i in.) dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach, której tematem przewodnim i tytułem jest "Jezioro"
2. tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać objętości pięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5 i wydrukować jednostronnie.
3.   jeden autor może złożyć tylko jeden utwór
4. utwór w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Termin składania prac:
Prace należy składać do 12 września 2012 r. w bibliotece Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Połczynie-Zdroju w papierowej teczce z dopiskiem „konkurs literacki”.

Kryteria oceniania:
  twórczy charakter utworu
  respektowanie cech wybranego gatunku, wyczucie konwencji literackiej
  poprawność stylistyczna i językowa
  poziom literacki pracy
  samodzielność i oryginalność
  ogólna estetyka pracy

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSP. Organizatorzy nie zwracają prac złożonych na konkurs i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju , a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 19 września 2012 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.zspolczyn.pl

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zwrócą się z prośbą do laureatów o dostarczenie utworów
w formie elektronicznej w celu opublikowania ich na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:
Justyna Zalewska
Katarzyna Połońska