sobota, 15 lutego 2014

W Krainie Czarów

Jak co roku zadaniem uczniów było przygotowanie programu artystycznego na studniówkę. Tym razem (sprawa miała się podobnie również w zeszłym roku) zdecydowali się odejść od przedstawienia wystawianego w dzień wielkiego balu na rzecz dość niekonwencjonalnego filmu.  Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia była "Alicja w Kranie Czarów" i w ten też świat filmowcy zdecydowali się przenieść swoich widzów. Uczniowie - ucharakteryzowani przez Agatę Pachciarek, przy scenografii Marty Wiśniewskiej - wcielili się w postacie z utworu Lewisa Carrolla. Może i nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, iż nie mówili własnymi głosami, a... głosami nauczycieli i pracowników "Staszica" . Dzięki tej - co by nie mówić - niecodziennej współpracy i zaangażowaniu wielu osób powstała historia, która, mamy nadzieję, wywołała (bądź dopiero to zrobi) uśmiech na twarzy wielu z was.


Zdania na temat tej ekranizacji są oczywiście podzielone, jednak podejdźcie do tego z przymrużeniem oka i oceńcie sami. Dobrej zabawy! :)scenariusz i zdjęcia: Anna Stando
montaż i nagranie głosów: Łukasz Matulewicz
dźwięk: Rafał Grabowski
pomoc na planie: Piotr Białek, Maciej Pakuła
Nad grupą czuwała pani prof. Aneta Frączyk. 


niedziela, 9 lutego 2014

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

§ 1
Przedmiot konkursu
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Połczynie-Zdroju,  zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na reportaż fotograficzny.
2. Celem konkursu jest promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii.
§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. 
2. W konkursie mogą brać udział prace wykonane samodzielnie.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Do konkursu każdy z uczestników może złożyć dowolną ilość zdjęć.
5. Do konkursu mogą się zgłaszać uczestnicy indywidualni.

§ 3


Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1. Tematyka zdjęcia musi uchwycić wyjątkowy charakter naszej szkoły.
2. Praca może zostać wykonana dowolną techniką fotograficzną (kolaż, fotografia cyfrowa w oparciu o program graficzny, inne).
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie drogą elektroniczną  pracy na adres mailowy lopolczyn@wp.pl i opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą

z dopiskiem SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY.
4. Termin nadesłania prac – 14 marca 2014 roku .
5. Organizator konkursu nie będzie w żaden sposób modyfikował zwycięskiej fotografii.
§ 4
Kryteria oceny
1. Prace zostaną poddane weryfikacji przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju oraz Opiekunowie Samorządu Szkolnego.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 12 najlepszych zdjęć.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Dodatkowo, 12 najlepiej ocenionych przez Komisję prac zostanie umieszczonych na facebooku „Stacha w Podziemiach”
https://pl-pl.facebook.com/pages/Gazeta-Stachu-w-Podziemiach/173051819406634 , gdzie poprzez głosowanie Internautów zostanie wyłoniony autor najciekawszej pracy.

§ 5
Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§ 6
Nagrody
1. Organizator nagrodzi 12 najlepszych prac, umieszczając je na profesjonalnie wydrukowanym kalendarzu na rok szkolny 2014/2015.
2. Autor najwyżej ocenionej przez Internautów pracy otrzyma nagrodę indywidualną.
3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas zorganizowanej przez Organizatora wystawy.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 marca 2014 roku. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły (www.zspolczyn.pl ) i blogu  „Stacha w Podziemiach” http://stachuwpodziemiach.blogspot.com/  oraz facebooku „Stacha w Podziemiach”

§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego plakatu.
1.    Zwycięskie fotografie stają się własnością Organizatora. Wszelkie prawa autorskie zostają przekazane Organizatorowi.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora –
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Organizatora:

(0-94) 36 62 083