środa, 25 września 2013

Wyniki Wakacyjnego Konkursu Literackiego


Drodzy Czytelnicy, szanowni Uczestnicy Konkursu!

W czerwcu ogłoszona została II edycja Wakacyjnego Konkursu Literackiego. Prace w dowolnej formie, których tematem przewodnim i tytułem miała stać się KSIĄŻKA (hasło to zawdzięczamy laureatce I edycji Konkursu Gabrieli Weksej), można było złożyć w bibliotece szkolnej do 20 września. Teraz przyszedł czas na ogłoszenie wyników.

Z radością informujemy, iż po wnikliwej analizie prac Komisja Konkursowa ogłosiła werdykt. Laureatem Wakacyjnego Konkursu Literackiego pt. "Książka" zostaje autor(ka) prozy poetyckiej ukrywający(a) się pod pseudonimem Pola Florence. Uzasadnienie werdyktu oraz nazwisko tajemniczego finalisty będziecie mogli poznać podczas szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Praca zostanie opublikowana niebawem.


Zwycięzcy gratulujemy, pozostałym uczestnikom życzymy wytrwałości i powodzenia w kolejnej edycji.


Redakcja "Stacha w Podziemiach"
poniedziałek, 23 września 2013

Szkolny Miesiąc Filmowy

Najbliższe tygodnie w szkole zapowiadają się oscarowo. Zaczynamy już w środę - otwartymi warsztatami filmowymi, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych drugą stroną kamery. 3 października odbędzie się pokaz etiud filmowych zrealizowanych przez uczestników koła filmowego w kooperacji z grupą z Norwegii w czasie czerwcowego pobytu u wybrzeży Obrestad Fyr. Do utalentowanych artystycznie i zorientowanych w temacie kina skierowane zostały dwa konkursy filmowe. Całość zwieńczy szkolna noc filmowa (gwarantujemy, że nikt nie zaśnie).

Wszystkich zafascynowanych X Muzą, jak również tych, którzy swoją drogę z filmem dopiero zaczynają, zapraszamy do udziału w SZKOLNYM MIESIĄCU Z FILMEM. Cieszymy się, że jako redakcja możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
Oto harmonogram.


Poniżej szczegółowe informacje na temat konkursów.


REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT FILMOWY

§ 1

Przedmiot Konkursu
1.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Połczynie-Zdroju,  zwany dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs na plakat filmowy.
2.      Celem Konkursu jest promowanie działalności artystycznej w dziedzinie projektowania plakatów filmowych.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.      Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2.      W Konkursie mogą brać udział prace, które nie zostały zgłoszone do innych konkursów.
3.      Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.      Do Konkursu każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt.
5.      Do Konkursu mogą się zgłaszać uczestnicy indywidualni lub grupy do trzech osób.


§ 3

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1.      Tematyka plakatu musi dotyczyć jednego spośród wymienionych filmów:
     W 80 dni dookoła świata, Młody Frankenstein, Love Story, Gwiezdne wojny,        
     Forrest Gump, Casablanca, Billy Elliot.
2.      Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, dopuszcza się również projekt opracowany za pomocą programu graficznego.
3.      Praca powinna mieć format minimum A3 (420mmx297mm). Projekt opracowany w programie graficznym powinien zostać wydrukowany jako plakat w formacie A3 na dowolnym papierze.
4.      Koszt druku pokrywa autor projektu.
5.      Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wydrukowanej pracy pod adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju
ulica Staszica 6
78-320 Połczyn-Zdrój

z dopiskiem MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PLAKAT FILMOWY.

6.      Otrzymanie przesyłki z pracą na Konkurs zostanie potwierdzone wiadomością elektroniczną.
7.      Na odwrocie zgłoszonej pracy powinna zostać umieszczona metryczka zawierająca dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i nr tel. kontaktowego oraz zgoda na przetwarzanie danych.
8.      Termin nadesłania prac – 15 października 2013 roku.
9.      Organizator Konkursu nie będzie w żaden sposób modyfikował zwycięskiego plakatu.

§ 4

Kryteria oceny
1.      Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju oraz Organizatorki Konkursu.
2.      Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych plakatów.
3.      Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5

Warunki ogólne
1.      Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
2.      Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3.      Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§ 6

Nagrody
1.      Organizator nagrodzi trzy najlepsze prace przyporządkowane do kategorii: I miejsce, II miejsce oraz III miejsce.
2.      Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (pakiety filmowe, książki o tematyce filmowej) oraz zaproszenie na noc filmową w siedzibie Organizatora (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju).
3.      Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas zorganizowanej przez Organizatora wystawy.
4.      Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 października 2013 roku, o godz. 16.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju.
§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego plakatu.
1.      Zwycięski projekt nie staje się własnością Organizatora. Wszelkie prawa autorskie pozostają przy autorze pracy.

§ 8

Postanowienia końcowe
1.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
2.      We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3.      Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora – www.lopolczyn.prv.pl
4.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Organizatora:

            (0-94) 36 62 083
REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY O FILMIE

I. ADRESACI TURNIEJU:
Szkolny Turniej Wiedzy o Filmie przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju. Uczniowie mogą startować indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

II. CELE TURNIEJU:
·         upowszechnianie kultury filmowej,
·         kształtowanie zainteresowania filmem oraz zwrócenie uwagi na jego rolę w sztuce oraz procesie komunikacji,
·         aktywizowanie młodzieży w zakresie podejmowania prób analitycznego i krytycznego podejścia do materii filmowej,
·         poszerzanie wiedzy o kinie polskim i światowym, filmie jako dziele sztuki,
·         stworzenie okazji do wypowiadania się, dyskusji o wartościach poznawczych, światopoglądowych i artystycznych dzieła filmowego.

III. ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:
·         podstawowe pojęcia i terminy związane z językiem filmu: klatka, kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe, montaż i in.,
·         kino współczesne polskie i światowe: sylwetki najbardziej znanych reżyserów, głośne filmy ostatnich lat,
·         filmowe adaptacje lektur szkolnych,
·         najważniejsze nagrody i festiwale filmowe,
·         gatunki i konwencje filmowe,
·         kultowi aktorzy i ich największe role (Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Marlon Brando, James Dean, Daniel Olbrychski, Zbyszek Cybulski),
·         muzyka filmowa - kompozytorzy najsłynniejszych szlagierów muzyki filmowej („Misja”, „Rosemary baby”, „Ojciec chrzestny”, „Nóż w wodzie”, „Gwiezdne wojny”, „Pan Tadeusz”),
·         ekipa filmowa (za co odpowiadają: producent, reżyser, scenarzysta, montażysta, operator, scenograf, charakteryzator itp.),
·         serial – wyznaczniki gatunku.

IV. FORMY ZADAŃ:
·         test wiadomości (zadania zamknięte i otwarte) dotyczący wskazanego materiału,
·         rozpoznawanie aktorów i reżyserów, fragmentów filmów, znanych cytatów,
·         rozpoznawanie muzyki filmowej,
·         analiza fragmentu filmu – interpretacja wybranych scen.
                                                                  
V. PRZEBIEG TURNIEJU:
Turniej odbędzie się 24 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju. Uczestnicy otrzymają test złożony  z pytań sprawdzających wiedzę na temat filmu z zakresu podanego powyżej.
Chęć udziału w turnieju należy zgłosić poprzez wpisanie się na listę w bibliotece szkolnej do 18 października.

VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY:
Testy zostaną poddane ocenie przez Jury, w skład którego wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju oraz Organizatorki. Jury na podstawie uzyskanych przez uczestników punktów przyznaje miejsca: I, II, III. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku uczestników Jury zarządza dogrywkę.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (pakiety filmowe, książki o tematyce filmowej) oraz zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnej nocy filmowej, pozostali uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.


Osoby uczestniczące w Szkolnym Turnieju Wiedzy o Filmie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).                

niedziela, 15 września 2013

Rok szkolny czas zacząć

Zregenerowani po beztroskich wakacjach witamy  Was ponownie, Drodzy Czytelnicy. W nowym roku szkolnym celem naszego działania będzie przede wszystkim udział w życiu Szkoły. Mamy już nawet plany na niedaleką przyszłość, ale o tym niebawem.

Ponieważ całą redakcją wkroczyliśmy do klasy maturalnej i wkrótce utoniemy w arkuszach, potrzebujemy wsparcia. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Pierwszo- i drugoklasiści - teraz czas na Was. :)
Redakcja „Stacha w Podziemiach”