niedziela, 28 września 2014

Miesiąc Filmowy w Staszicu

Uwaga! Rusza II edycja Miesiąca z Filmem. Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów. Zapraszamy do udziału: na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, wieczna sława, a przede wszystkim udział w II Szkolnej Nocy Filmowej...   :)  REGULAMIN II SZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY O FILMIEI. ADRESACI TURNIEJU:

Szkolny Turniej Wiedzy o Filmie przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju. Uczniowie mogą startować indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

II. CELE TURNIEJU:

upowszechnianie kultury filmowej,
kształtowanie zainteresowania filmem oraz zwrócenie uwagi na jego rolę w sztuce oraz procesie komunikacji,
aktywizowanie młodzieży w zakresie podejmowania prób analitycznego i krytycznego podejścia do materii filmowej,
poszerzanie wiedzy o kinie polskim,
stworzenie okazji do wypowiadania się, dyskusji o wartościach poznawczych, światopoglądowych i artystycznych dzieła filmowego.


III. ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:

1.       Wybrane dzieła współczesnego kina polskiego:

film fabularny:

Amator reż. K. Kieślowski
Historia kina w Popielawach reż. J.J. Kolski       
Popiół i diament reż. A. Wajda 
Zezowate szczęście reż. A. Munk
Zmruż oczy reż. A. Jakimowski

Film dokumentalny:

Gadające głowy reż. K. Kieślowski
Urząd reż. K. Kieślowski             
Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów reż. M. Dudziewicz

Film animowany:

Fotel reż. D. Szczechura
Tango reż. Z. Rybczyński
Schody reż. S. Schabenbeck

oraz dodatkowo:

100 lat w kinie reż. M. Łoziński
Wszystkie wyżej wymienione filmy znajdują się w pakiecie Filmoteki Szkolnej.

2.       Ponadto zagadnienia związane z językiem i formą dzieła filmowego:

rodzaje, gatunki i konwencje filmowe,
podstawowe pojęcia i terminy związane z językiem filmu: klatka, kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe, montaż i in.,
ekipa filmowa (za co odpowiadają: producent, reżyser, scenarzysta, montażysta, operator, scenograf, charakteryzator itp.),
metafora, symbol w filmie.


IV. FORMY ZADAŃ:

·         test wiadomości (zadania zamknięte i otwarte) dotyczący wskazanego materiału,
·         rozpoznawanie aktorów i reżyserów, fragmentów filmów, cytatów,
·         analiza fragmentu filmu – interpretacja wybranych scen.
                                                                  
V. PRZEBIEG TURNIEJU:

Turniej odbędzie się 22 października w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Uczestnicy otrzymają test złożony  z pytań sprawdzających wiedzę na temat filmu z zakresu podanego powyżej.
Chęć udziału w turnieju należy zgłosić poprzez wpisanie się na listę w bibliotece szkolnej do 6 października.

VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY:

Testy zostaną poddane ocenie przez Jury, w skład którego wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju oraz Organizatorki. Jury na podstawie uzyskanych przez uczestników punktów przyznaje miejsca: I, II, III. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku uczestników Jury zarządza dogrywkę.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (pakiety filmowe, książki o tematyce filmowej) oraz zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnej nocy filmowej, pozostali uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy
Kinga Dolatowska
Katarzyna Połońska
Agnieszka Pierz-Skulimowska
Justyna Zalewska


Osoby uczestniczące w Szkolnym Turnieju Wiedzy o Filmie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).       
REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT FILMOWY


§ 1


Przedmiot Konkursu 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Połczynie-Zdroju,  zwany dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs na plakat filmowy. 
Celem Konkursu jest promowanie działalności artystycznej w dziedzinie projektowania plakatów filmowych. 


§ 2


Warunki uczestnictwa w Konkursie 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W Konkursie mogą brać udział prace, które nie zostały zgłoszone do innych konkursów. 
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Do Konkursu każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt.
Do Konkursu mogą się zgłaszać uczestnicy indywidualni lub grupy do trzech osób.


§ 3


Wymagania, jakie powinien spełniać projekt: 

Tematyka plakatu musi dotyczyć jednego spośród wymienionych filmów: 

"Popiół i diament", "Wesele", "Ziemia obiecana", "Pan Tadeusz", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Korczak" (Andrzej Wajda)

"Z punktu widzenia nocnego portiera", "Przypadek", "Dekalog I-X", "Podwójne życie Weroniki" i seria "Trzy kolory" (Krzysztof Kieślowski)

"Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" (Krzysztof Zanussi)

"Zezowate szczęście" (Andrzej Munk)

"Śiódma pieczęć" (Ingmar Bergman)

"Brzdąc", "Dyktator" (Charles Chaplin)


     
Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, dopuszcza się również projekt opracowany za pomocą programu graficznego.
Praca powinna mieć format minimum A3 (420mm x 297mm). Projekt opracowany w programie graficznym powinien zostać wydrukowany jako plakat w formacie A3 na dowolnym papierze.
Koszt druku pokrywa autor projektu.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wydrukowanej pracy pod adres:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju
ulica Staszica 6
78-320 Połczyn-Zdrój

z dopiskiem MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PLAKAT FILMOWY.
Otrzymanie przesyłki z pracą na Konkurs zostanie potwierdzone wiadomością elektroniczną.
Na odwrocie zgłoszonej pracy powinna zostać umieszczona metryczka zawierająca dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i nr tel. kontaktowego oraz zgoda na przetwarzanie danych.
Termin nadesłania prac – 17 października 2014 roku.
Organizator Konkursu nie będzie w żaden sposób modyfikował zwycięskiego plakatu. 


§ 4


Kryteria oceny 

Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju oraz Organizatorki Konkursu.
Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych plakatów.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 


§ 5

Warunki ogólne

  Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.


§ 6


Nagrody 

Organizator nagrodzi trzy najlepsze prace przyporządkowane do kategorii: I miejsce, II miejsce oraz III miejsce.
Laureaci otrzymają imienne zaproszenie na II Szkolną Noc Filmową w siedzibie Organizatora (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju) oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas zorganizowanej przez Organizatora wystawy.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 października 2014 roku, na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy (szczegóły pojawią się na stronie internetowej szkoły wraz z werdyktem). 


§ 7


Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego plakatu. 

Zwycięski projekt nie staje się własnością Organizatora. Wszelkie prawa autorskie pozostają przy autorze pracy.


§ 8


Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora – www.lopolczyn.prv.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Organizatora:
        (0-94) 36 62 083 (osoby do kontaktu: Justyna Zalewska, Agnieszka Pierz-Skulimowska,
        Katarzyna Połońska, Kinga Dolatowska)      
           
         

sobota, 20 września 2014

Wyniki III Wakacyjnego Konkursu Literackiego

Drodzy Czytelnicy, szanowni Uczestnicy Konkursu!


W czerwcu ogłoszona została III edycja Wakacyjnego Konkursu Literackiego. Prace w dowolnej formie, których tematem przewodnim jest w tym roku Szpilka (zgodnie z tradycją Konkursu hasło proponuje laureat edycji  poprzedniej), można było złożyć
 w bibliotece szkolnej do  12 września.


A oto czas ogłoszenia wyników.


Z radością informujemy, iż po wnikliwej analizie prac Komisja Konkursowa ogłosiła werdykt. Laureatem Wakacyjnego Konkursu Literackiego pt. „Szpilka” zostaje autor(ka) niezwykłego opowiadania, które przenosi czytelnika w czasy II wojny światowej, ukrywający(a) się pod pseudonimem Stefan. Komisja przyznała również dwa wyróżnienia: dla Minimi za oryginalny pomysł  na monolog oraz Tajemniczemu za podjęcie ważnego tematu społecznego. Nazwiska finalistów będziecie mogli poznać podczas szkolnej uroczystości   
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prace zostaną opublikowane wkrótce. Zwycięzcom gratulujemy, pozostałym uczestnikom życzymy wytrwałości i powodzenia w kolejnej edycji.Redakcja
Organizatorki Konkursu