środa, 11 czerwca 2014

III WAKACYJNY KONKURS LITERACKI

REGULAMIN
III WAKACYJNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
PT.  "SZPILKA"

Cele konkursu:
  - zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
  - popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży
  - rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
 -  rozwijanie umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną

Adresaci konkursu:
  uczniowie i absolwenci 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

Zasady uczestnictwa:
  - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w dowolnie wybranej formie (opowiadanie, reportaż, esej, wywiad, kartka z pamiętnika, scenariusz teatralny, wiersz i in.) dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach, której tematem przewodnim i tytułem jest "Szpilka",

 - tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać objętości pięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5 i wydrukować jednostronnie,

-  jeden autor może złożyć tylko jeden utwór,

 - utwór w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Termin składania prac:
Prace należy składać do 12 września 2014 r. w bibliotece Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Połczynie-Zdroju w papierowej teczce z dopiskiem „konkurs literacki”.

Kryteria oceniania:
   -twórczy charakter utworu
 -respektowanie cech wybranego gatunku, wyczucie konwencji literackiej
  -poprawność stylistyczna i językowa
  -poziom literacki pracy
  -samodzielność i oryginalność
  -ogólna estetyka pracy

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSP. Organizatorzy nie zwracają prac złożonych na konkurs i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju , a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 19 września 2014r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.zspolczyn.pl

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zwrócą się z prośbą do laureatów o dostarczenie utworów w formie elektronicznej w celu opublikowania ich na stronie internetowej szkoły.Organizatorzy:
Justyna Zalewska
Katarzyna Połońska